Door naar hoofdmenu
Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Elke levering van goederen en diensten door Rheonics als verkoper jegens de klant (“Klant”) zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, voor zover er geen andere overeenkomsten expliciet zijn gemaakt. Algemene voorwaarden van de Klant die strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, zijn slechts voor zover van toepassing Rheonics uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.2 Eventuele vorderingen tegen Rheonics mogen niet aan derden worden overgedragen.

1.3 De verkoop, wederverkoop en de verwijdering van goederen en diensten, inclusief alle bijbehorende technologie of documentatie, kan worden beheerst door Zwitserse, EU- en Amerikaanse exportcontroleregels, evenals door de exportcontrolevoorschriften van andere landen. Elke doorverkoop van goederen aan landen onder embargo of aan geweigerde personen of personen die de goederen gebruiken of mogen gebruiken voor militaire doeleinden, ABC-wapens of nucleaire technologie, is onderworpen aan een officiële licentie. De klant verklaart met zijn bestelling de overeenstemming met dergelijke statuten en voorschriften en dat de goederen niet direct of indirect zullen worden geleverd in landen die de invoer van dergelijke goederen verbieden of beperken. Klant verklaart alle benodigde vergunningen voor export en import te hebben verkregen.

2. Informatie, advies

Informatie en advies op het gebied van Rheonics'goederen en diensten worden geleverd zoals passend wordt geacht op basis van bestaande ervaring. Alle waarden die als onderdeel daarvan worden aangehaald, vooral prestatiegegevens, vertegenwoordigen gemiddelde waarden die zijn bepaald door middel van experimenten onder standaard laboratoriumomstandigheden. Rheonics kan geen enkele verplichting op zich nemen om ervoor te zorgen dat haar producten precies voldoen aan de opgegeven waarden en toepassingsgebieden. Sectie 10 van deze Algemene Voorwaarden regelt eventuele aansprakelijkheidskwesties. Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd of een bepaalde termijn voor aanvaarding bevatten.

3. Prijzen

3.1 De prijzen gelden voor de leveringsomvang en diensten vermeld in de orderbevestiging. Elke aanvullende of speciale levering of dienst zal aanvullend aan de Klant worden gefactureerd.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders door ons is overeengekomen, dienen alle verzendingen door ons vooraf te worden betaald na ontvangst van een factuur. Indien wij zijn overeengekomen met betaling na levering, zijn onze facturen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur opeisbaar door de Klant, tenzij op de factuur een langere betalingstermijn is vermeld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen af ​​fabriek van de Rheonics Groepsmaatschappij die deze Algemene Voorwaarden gebruikt. De Klant draagt ​​alle extra vrachtkosten, verpakkingskosten die de standaardverpakking overschrijden, openbare kosten (inclusief bronbelastingen) en invoerrechten.

3.4 De klant heeft geen recht op verrekening of retentie, behalve voor zover de tegenvordering niet door ons is betwist of is bepaald door een definitief en bindend besluit.

3.5 In geval van een aangepast product of het niet beschikbaar zijn van een kredietfaciliteit voor de klant, zijn de betalingscondities vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Levering

4.1 Elke tijdsperiode die relevant is voor het bepalen van de verzenddatum overeenkomstig dit § 4 (zoals door ons gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling of zoals anders overeengekomen) begint (a) als vooruitbetaling is overeengekomen, na ontvangst door ons van de volledige aankoopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) of (b) indien rembours of betaling na levering is overeengekomen, bij het sluiten van de verkoopovereenkomst.

4.2 Als datum van verzending geldt de dag waarop het product door ons aan de vervoerder wordt overhandigd.

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor onmogelijkheid tot levering of vertragingen in levering voor zover deze zijn veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract (bijv. Bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen of stroom, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekort aan personeel, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële goedkeuringen, officiële maatregelen of niet-levering of onjuiste of te late levering door leveranciers), waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Voor zover dergelijke gebeurtenissen het ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken om onze leveringen of diensten te leveren en de belemmering niet slechts van tijdelijke duur is, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken. Bij belemmeringen van tijdelijke duur worden de termijnen voor leveringen en diensten verlengd of worden de leverings- en opleveringstermijnen uitgesteld met de periode van de belemmering plus een passende inloopperiode. Voor zover niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering of dienst accepteert als gevolg van de vertraging, kan hij zich uit het contract terugtrekken door middel van een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan ons.

4.4 Zonder vooroordelen Rheonics' rechten uit verzuim van de Klant worden leveringstermijnen en -data geacht te zijn verlengd met de periode waarin de Klant zijn verplichtingen jegens de Klant niet is nagekomen. Rheonics. In geval dat Rheonics voldoet niet aan zijn verplichtingen Rheonics is uitsluitend aansprakelijk voor alle soorten schade in overeenstemming met artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4.5     Rheonics behoudt zich het recht voor om een ​​bezorging uit te voeren via een eigen bezorgorganisatie.

4.6     Rheonics mag gedeeltelijke leveringen en gedeeltelijke diensten verrichten, indien zulks voor de Klant geen onredelijke gevolgen zou hebben.

4.7 De klant kan het contract ontbinden na twee mislukte respijtperioden, tenzij de belemmering slechts van tijdelijke aard is en een vertraging de klant niet op onredelijke wijze zou treffen.

4.8 Elk contractueel of wettelijk recht van een Klant om het contract te ontbinden, dat de Klant niet binnen een door de Klant gestelde redelijke termijn uitoefent Rheonics, vervalt.

5. Verzending, verzekering en risico-overgang

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn we vrij om naar eigen goeddunken de gepaste wijze van verzending te bepalen en de vervoerder te selecteren.

5.2 Wij zijn alleen verplicht om het product naar behoren en tijdig af te leveren bij de vervoerder en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de vervoerder. Door ons opgegeven transittijden zijn daarom slechts vrijblijvende schattingen.

5.3 Het risico van onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van het geleverde product gaat over op de klant bij levering van het product door ons aan de vervoerder.

5.3 Indien de Klant in gebreke blijft met het aanvaarden, Rheonics heeft het recht om terugbetaling te eisen van alle uitgaven die daarmee verband houden en het risico van accidentele verslechtering, verlies en vernietiging gaat over op de Klant.

5.4 De zending wordt door ons uitsluitend op uitdrukkelijke wens van de Klant en voor zijn kosten verzekerd tegen diefstal, breuk en transport, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.

6. Betaling

6.1 Betaling dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling wordt geacht te zijn gedaan op de dag waarop het verschuldigde bedrag is ontvangen Rheonics. Wissels en cheques worden pas als betaling beschouwd nadat zij zijn gehonoreerd en worden aanvaard zonder enige verplichting tot tijdige overlegging en tijdig protest.

6.2 Klanten mogen verschuldigde betalingen alleen inhouden of verrekenen met hun eigen tegenvorderingen als deze niet worden betwist of als juridisch bindend is bevonden.

6.3 Elk van RheonicsDe vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van wanbetaling, een ingebrekestelling als protest tegen een wissel of een opschorting van de betalingen van de Klant, ongeacht de looptijd van de eventueel reeds aanvaarde wissels. In elk van de bovengenoemde gevallen is Rheonics kan de resterende leveringen ook alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling uitvoeren en, indien binnen een termijn van twee weken geen vooruitbetaling of zekerheid wordt gesteld, de overeenkomst opzeggen zonder een nieuwe verlengingstermijn vast te stellen. Dit heeft geen invloed op eventuele verdere claims.

7. Eigendomsvoorbehoud en wederverkoop

7.1 Geleverde goederen blijven volledig eigendom van Rheonics (onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken) totdat alle vorderingen, uit welke rechtsgrond dan ook, volledig zijn voldaan.

7.2 Afnemer is niet gerechtigd om door ons geleverde producten die nog onder eigendomsvoorbehoud staan, door te verkopen, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.3 Indien een derde de voorbehouden goederen in bezit neemt, in het bijzonder door beslaglegging, zal de Klant hem onmiddellijk op ons eigendom wijzen en ons hiervan op de hoogte stellen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen.

 

7.4 Indien wij, in het geval van een gedraging van de klant in strijd met het contract - in het bijzonder laattijdige betaling - wij ons terugtrekken uit het contract (geval van herstel), hebben wij het recht om de voorbehouden goederen op te eisen.

8. Softwarerechten

8.1 Softwareprogramma's blijven volledig eigendom van Rheonics. Geen enkel programma, documentatie of daaropvolgende upgrade daarvan mag aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rheonics, noch mogen zij worden gekopieerd of op andere wijze worden gedupliceerd, zelfs niet voor de interne behoeften van de Klant, met uitzondering van een enkele reservekopie voor veiligheidsdoeleinden.

8.2 Aan de Klant wordt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht verleend om de software, inclusief eventuele bijbehorende documentatie en updates, te gebruiken voor geen ander doel dan het bedienen van het product, waarvoor dergelijke software is bedoeld. Voor programma's en documentatie die op verzoek van de Klant zijn gemaakt en geleverd, Rheonics zal de Klant individuele eindgebruikerslicenties verlenen voor niet-exclusieve, niet-overdraagbare exploitatie.

8.3 Normaal gesproken worden er geen bronprogramma's geleverd. Hiervoor is in elk afzonderlijk geval een speciale schriftelijke overeenkomst vereist.

9. Garantie

9.1 De goederen waarvan wordt beweerd dat ze gebrekkig zijn, worden geretourneerd Rheonics voor onderzoek in hun originele of gelijkwaardige verpakking. Rheonics zal defecten verhelpen als de garantieclaim geldig is en binnen de garantieperiode. Het is bij Rheonics' discretie of Rheonics het gebrek herstelt door reparatie of vervanging. Rheonics draagt ​​uitsluitend de kosten die nodig zijn om het gebrek te verhelpen.

9.2 De geleverde zaken dienen onmiddellijk na aflevering aan de Klant of aan de door haar aangewezen derde zorgvuldig te worden gecontroleerd. Ze worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd als wij geen schriftelijke kennisgeving van defecten hebben ontvangen met betrekking tot zichtbare defecten of andere defecten die konden worden vastgesteld tijdens een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie binnen zeven werkdagen na levering van het geleverde artikel. Ten aanzien van overige gebreken worden de geleverde zaken geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd indien wij niet binnen zeven werkdagen na ontdekking van het gebrek of, indien eerder, het tijdstip waarop het gebrek herkenbaar was voor de Klant tijdens normaal gebruik van het geleverde artikel zonder nadere inspectie. Op ons verzoek dient het leveringsartikel waarop de klacht betrekking heeft franco aan ons te worden teruggezonden. Indien de melding van gebreken terecht is, vergoeden wij de kosten van de goedkoopste wijze van verzending; dit geldt niet voor zover de kosten stijgen doordat de levering zich ergens anders bevindt dan de vastgestelde gebruiksplaats.

9.3 In geval van materiële gebreken van de geleverde zaken zijn wij in eerste instantie verplicht en gerechtigd deze te repareren of vervangingen te leveren naar onze keuze, hetgeen binnen een passende termijn dient te gebeuren. In geval van een storing, dwz reparatie of vervangende levering is onmogelijk of onredelijk, of in geval van weigering of ongepaste vertraging, kan de klant zich terugtrekken uit het contract of de aankoopprijs op passende wijze verlagen.

9.4 Indien een defect wordt veroorzaakt door onze fout, kan de klant een schadevergoeding eisen volgens de voorwaarden bepaald in § 8.

9.5 De ​​garantie is niet van toepassing indien de Klant het geleverde zonder onze toestemming wijzigt of door derden laat doen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijker wordt gemaakt. In elk van deze gevallen draagt ​​de Klant de extra kosten voor het verhelpen van defecten veroorzaakt door de wijzigingen. Bovendien is de garantie niet van toepassing in gevallen waarin de klant het geleverde artikel opent of bestaande verzegelingen verwijdert of beschadigt zonder onze toestemming, tenzij het openen van het geleverde artikel noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of de klant bewijst dat het openen van het geleverde artikel of de verwijdering of beschadiging van de verzegeling heeft het defect niet veroorzaakt of versterkt.

9.6 Levering van gebruikte artikelen die in individuele gevallen met de Klant zijn overeengekomen, geschiedt onder uitsluiting van enige garantie.

9.5 Alle rechten van de klant op het ontvangen van schadevergoeding of vergoeding worden beheerst door de bepalingen in sectie 10 van deze algemene voorwaarden.

9.6 Specificaties van Rheonics'goederen, in het bijzonder afbeeldingen, tekeningen, gegevens over gewicht, maat en capaciteit opgenomen in aanbiedingen en brochures dienen als gemiddelde gegevens te worden beschouwd. Dergelijke specificaties en gegevens vormen op geen enkele wijze een kwaliteitsgarantie, maar slechts een beschrijving of etikettering van de goederen.

9.7 Tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk limieten voor variaties zijn overeengekomen, zijn dergelijke variaties toegestaan ​​die in de handel gebruikelijk zijn.

9.8     Rheonics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde goederen indien deze het gevolg zijn van normale slijtage. De Klant heeft geen rechten hiertegen Rheonics met betrekking tot gebreken in goederen die worden verkocht als goederen van lagere klasse of gebruikte goederen.

9.9 Iedere garantie vervalt indien gebruiks- of onderhoudsinstructies niet worden nageleefd, indien wijzigingen worden aangebracht in leveringen of diensten, indien onderdelen worden vervangen of materialen worden gebruikt die niet in overeenstemming zijn met de originele productspecificaties door Rheonicstenzij de Klant kan aantonen dat het betreffende gebrek een andere oorzaak heeft.

9.10 Voor zover de Klant een handelaar is, is de Klant verplicht gebreken aan hem te melden Rheonics schriftelijk of per fax.

9.11 De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt ​​12 maanden. Dit geldt niet voor aanspraken van de klant op schadevergoeding op grond van schade aan het lichaam of de gezondheid veroorzaakt door een defect waarvoor Rheonics aansprakelijk is of aanspraak maakt op schadevergoeding op basis van opzet of grove nalatigheid van Rheonics.

10. Beperkte aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische gronden, maar in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractuele inbreuk, plichtsverzuim tijdens contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, voor zover het afhangt van onze fout in elk geval, beperkt in overeenstemming met dit artikel 10.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van onze organen, partners die gemachtigd zijn om op te treden als vertegenwoordigers, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij essentiële contractuele verplichtingen worden geschonden. Essentieel voor het contract zijn de verplichtingen tot snelle levering en installatie van het leveringsartikel, het vrij zijn van defecten, die niet alleen een marginale invloed hebben op de functie of het gebruik, evenals de plichten van overleg, bescherming en zorg, die de klant in staat zullen stellen gebruik van het geleverde artikel in overeenstemming met het contract of die dienen om het leven en het ledemaat van de Klant of zijn personeel of de eigendommen van de Klant te beschermen tegen aanzienlijke schade.

10.3 Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade op grond van en in overeenstemming met artikel 10 lid 2, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het aangaan van de overeenkomst hebben voorzien als mogelijk gevolg van een contractuele inbreuk of die, in overweging van de omstandigheden hadden we moeten voorzien met de nodige zorg en aandacht. Bovendien zijn indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan het geleverde artikel alleen onderhevig aan vergoeding voor zover dergelijke schade typisch te verwachten is bij gebruik van het geleverde artikel voor het beoogde doel.

10.4 De verjaringstermijn voor vorderingen tegen Rheonics – op welke rechtsgrond dan ook – bedraagt ​​12 maanden (24 maanden in het geval dat de Klant een consument is) vanaf de datum van levering aan de Klant en in geval van claims uit onrechtmatige daad, 12 maanden (24 maanden in het geval dat de Klant een consument is) vanaf de datum van levering aan de Klant. datum waarop de Klant kennis krijgt of had kunnen krijgen van de gronden die aanleiding geven tot een claim en van de aansprakelijke persoon, als de Klant geen grove nalatigheid had gehad. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim, noch zijn zij van toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 10.3 van deze Algemene Voorwaarden.

10.6 De aansprakelijkheid van Rheonics voor software geleverd door Rheonics is beperkt tot aansprakelijkheid voor verlies of wijziging van gegevens veroorzaakt door het programma; Echter, Rheonics is niet aansprakelijk voor enig verlies of wijziging van gegevens die voorkomen hadden kunnen worden door de naleving door de Klant van zijn plicht om dergelijke gegevens met passende tussenpozen en ten minste eenmaal per dag te beveiligen.

10.7 De bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zijn in dezelfde mate van toepassing op onze organen, partners die gerechtigd zijn om op te treden als vertegenwoordigers, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten.

10.8 Voor zover wij technische informatie verstrekken of optreden als adviseur en deze informatie of advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde dienstverlening, geschiedt dit kosteloos en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

11. Industriële eigendomsrechten, auteursrechten

11.1 In geval van aanspraken op de Klant wegens inbreuk op een recht van industriële eigendom of een auteursrecht op het gebruik van leveringen of diensten geleverd door Rheonics volgens de contractueel vastgelegde wijze, Rheonics is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het recht voor de Klant om gebruik te blijven maken van dergelijke leveringen of diensten, op voorwaarde dat de Klant onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van dergelijke claims van derden en RheonicsHet recht om alle passende defensieve en buitengerechtelijke acties te ondernemen is voorbehouden. Indien het ondanks dergelijke handelingen onmogelijk blijkt om gebruik te blijven maken van de door ons geleverde goederen of diensten Rheonics onder redelijke economische omstandigheden wordt dit geacht te zijn overeengekomen Rheonics kan, naar goeddunken van Rheonicsde specifieke levering of dienst wijzigen of vervangen om een ​​juridisch gebrek op te heffen, of een dergelijke levering of dienst terugnemen met terugbetaling van de eerder betaalde verkoopprijs Rheonics minus een bepaalde aftrek vanwege de ouderdom van de levering of dienst in kwestie.

11.2 De Klant heeft geen verdere aanspraken wegens inbreuk op de geleverde industriële eigendom of auteursrechten Rheonics heeft noch essentiële contractuele plichten geschonden, noch opzettelijk of door grove nalatigheid de contractuele plichten geschonden. Rheonics heeft geen verplichtingen overeenkomstig artikel 11.1 indien schending van rechten wordt veroorzaakt door de exploitatie van de leveringen of diensten geleverd door Rheonics op een andere manier dan contractueel vastgelegd of door deze samen met iemand anders te exploiteren Rheonics leveringen of diensten.

12. Afvoeren

12.1-klant is verplicht om de documenten die de goederen vergezellen nauwlettend in acht te nemen en te zorgen voor de correcte verwijdering van de goederen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12.2 In het geval dat Klant een handelaar is, is Klant verplicht om de goederen op eigen kosten te verwijderen. Klant is verplicht deze verplichting over te dragen aan de koper van de goederen of delen daarvan in geval van wederverkoop van de goederen. In het geval dat de klant een consument is, zijn de wettelijke bepalingen betreffende de verwijdering van afvalstoffen van toepassing.

12.3 De Klant krijgt het niet-exclusieve recht om de bij het product geleverde software te gebruiken voor gebruik in verband met het product.

12.4 De Klant heeft geen recht op het maken van kopieën van de software, behalve voor het gebruik van de software op grond van artikel 12 lid 3 of voor back-updoeleinden.

12.5 De ​​klant mag zijn rechten op de software alleen aan een derde overdragen als tegelijkertijd de eigendom van het betreffende product (in het bijzonder een hardwareproduct) wordt overgedragen aan die derde en de klant geen enkele kopie van het software.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn wij niet verplicht de broncode van de programmatuur ter beschikking te stellen.

12.7 Alle resultaten van onze ontwikkelingsdiensten blijven ons intellectueel eigendom. Dit omvat ook uitvindingen, ideeën, concepten, ontwerpen en verbeteringen - ongeacht of ze al dan niet octrooieerbaar zijn of wettelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten vergoedingen voor ontwikkelingsdiensten niet de overdracht van industriële eigendomsrechten of auteursrechten aan de Klant.

12.8 Aanspraken van de klant in verband met inbreuken op industriële eigendomsrechten zijn uitgesloten, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de inbreuken of voor zover de inbreuken op industriële eigendomsrechten zijn veroorzaakt door bijzondere eisen gesteld door de klant, door enig door ons niet voorzienbaar gebruik , door wijzigingen aangebracht door de Klant in de levering of door het gebruik van de leveringsartikelen in verband met andere niet door ons geleverde zaken.

13. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt er geen informatie verstrekt aan Rheonics in verband met opdrachten worden als vertrouwelijk beschouwd, tenzij het vertrouwelijke karakter ervan duidelijk is.

13.2   Rheonics wijst erop dat persoonlijke gegevens met betrekking tot de contractuele relatie kunnen worden opgeslagen door Rheonics en kan worden overgedragen aan bedrijven die ermee verbonden zijn Rheonics in de Rheonics Groep.

13.3 We kunnen alle gegevens met betrekking tot de Klant opslaan en verwerken, voor zover dit nodig is voor de uitvoering en uitvoering van het verkoopcontract en zolang we verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

13.4 We zullen geen persoonlijke gegevens van de klant aan andere derden ter beschikking stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant, behalve voor zover een openbaarmaking vereist is onder de toepasselijke wetgeving.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 De bevoegde rechtbank, voor zover de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de vestigingsplaats van de Rheonics Groepsmaatschappij die deze Algemene Voorwaarden gebruikt. Echter, Rheonics kan tevens juridische stappen ondernemen tegen de Klant op de vestigingsplaats van de Klant.

14.2 Toepasselijk recht is het recht van Zwitserland met uitsluiting van de bepalingen van het internationale conflict van wetgeving en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG), op voorwaarde dat de klant een handelaar is, een legale publiekrechtelijke persoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds.

14.3 Mocht een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules of delen daarvan.

Download Verkoop T&C

Hierna kunt u het document Verkoopvoorwaarden downloaden.

Rheonics Verkoopvoorwaarden
Zoeken