Door naar hoofdmenu
+ 41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (USA)     
Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Elke levering van goederen en diensten door Rheonics als verkoper aan de klant ("Klant") is onderworpen aan de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, voor zover er geen andere expliciete afspraken zijn gemaakt. De algemene voorwaarden van de Klant die in strijd zijn met de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, zijn alleen van toepassing voor zover Rheonics dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.2 Eventuele vorderingen op Rheonics mogen niet worden overgedragen aan derden.

1.3 De verkoop, wederverkoop en de verwijdering van goederen en diensten, inclusief alle bijbehorende technologie of documentatie, kan worden beheerst door Zwitserse, EU- en Amerikaanse exportcontroleregels, evenals door de exportcontrolevoorschriften van andere landen. Elke doorverkoop van goederen aan landen onder embargo of aan geweigerde personen of personen die de goederen gebruiken of mogen gebruiken voor militaire doeleinden, ABC-wapens of nucleaire technologie, is onderworpen aan een officiële licentie. De klant verklaart met zijn bestelling de overeenstemming met dergelijke statuten en voorschriften en dat de goederen niet direct of indirect zullen worden geleverd in landen die de invoer van dergelijke goederen verbieden of beperken. Klant verklaart alle benodigde vergunningen voor export en import te hebben verkregen.

2. Informatie, advies

Informatie en consultancy met betrekking tot de goederen en diensten van Rheonics wordt op basis van bestaande ervaring aangeboden. Alle waarden die als onderdeel daarvan worden aangehaald, met name prestatiegegevens, vertegenwoordigen gemiddelde waarden die zijn bepaald door experimenten onder standaard laboratoriumomstandigheden. Rheonics kan geen enkele verplichting voor haar producten aangaan om precies te voldoen aan de vermelde waarden en toepassingsgebieden. Sectie 10 van deze Algemene voorwaarden regelt alle aansprakelijkheidskwesties. Onze aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering en niet-bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd of een specifieke acceptatiedeadline bevatten.

3. Prijzen

3.1 De prijzen gelden voor de leveringsomvang en diensten vermeld in de orderbevestiging. Elke aanvullende of speciale levering of dienst zal aanvullend aan de Klant worden gefactureerd.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders door ons is overeengekomen, dienen alle verzendingen door ons vooraf te worden betaald na ontvangst van een factuur. Indien wij zijn overeengekomen met betaling na levering, zijn onze facturen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur opeisbaar door de Klant, tenzij op de factuur een langere betalingstermijn is vermeld.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen opgegeven af ​​fabriek van het bedrijf van Rheonics Group met gebruikmaking van deze Algemene Voorwaarden. De klant draagt ​​alle extra vrachtkosten, verpakkingskosten die de standaardverpakking overschrijden, openbare vergoedingen (inclusief bronbelasting) en invoerrechten.

3.4 De klant heeft geen recht op verrekening of retentie, behalve voor zover de tegenvordering niet door ons is betwist of is bepaald door een definitief en bindend besluit.

3.5 In geval van een aangepast product of het niet beschikbaar zijn van een kredietfaciliteit voor de klant, zijn de betalingscondities vooruitbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Levering

4.1 Elke tijdsperiode die relevant is voor het bepalen van de verzenddatum overeenkomstig dit § 4 (zoals door ons gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling of zoals anders overeengekomen) begint (a) als vooruitbetaling is overeengekomen, na ontvangst door ons van de volledige aankoopprijs (inclusief BTW en verzendkosten) of (b) indien rembours of betaling na levering is overeengekomen, bij het sluiten van de verkoopovereenkomst.

4.2 Als datum van verzending geldt de dag waarop het product door ons aan de vervoerder wordt overhandigd.

4.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor onmogelijkheid tot levering of vertragingen in levering voor zover deze zijn veroorzaakt door overmacht of andere gebeurtenissen die niet te voorzien waren op het moment van het sluiten van het contract (bijv. Bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen of stroom, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekort aan personeel, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële goedkeuringen, officiële maatregelen of niet-levering of onjuiste of te late levering door leveranciers), waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Voor zover dergelijke gebeurtenissen het ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken om onze leveringen of diensten te leveren en de belemmering niet slechts van tijdelijke duur is, hebben wij het recht om ons uit het contract terug te trekken. Bij belemmeringen van tijdelijke duur worden de termijnen voor leveringen en diensten verlengd of worden de leverings- en opleveringstermijnen uitgesteld met de periode van de belemmering plus een passende inloopperiode. Voor zover niet van de klant kan worden verwacht dat hij de levering of dienst accepteert als gevolg van de vertraging, kan hij zich uit het contract terugtrekken door middel van een onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan ons.

4.4 Onverminderd de rechten van Rheonics uit het verzuim van de Klant, worden leveringstermijnen en -data geacht te zijn verlengd met de periode waarin de Klant zijn verplichtingen jegens Rheonics niet nakomt. In het geval dat Rheonics zijn verplichtingen niet nakomt, is Rheonics alleen aansprakelijk voor alle soorten schade in overeenstemming met sectie 10 van deze Algemene Voorwaarden.

4.5 Rheonics behoudt zich het recht voor om een ​​levering uit te voeren door middel van een eigen bezorgorganisatie.

4.6 Rheonics kan deelleveringen uitvoeren en gedeeltelijke diensten verlenen als een dergelijke handeling geen onredelijke gevolgen zou hebben voor de Klant.

4.7 De klant kan het contract ontbinden na twee mislukte respijtperioden, tenzij de belemmering slechts van tijdelijke aard is en een vertraging de klant niet op onredelijke wijze zou treffen.

4.8 Elk contractueel of wettelijk recht van een Klant om het contract te ontbinden, dat de Klant niet uitoefent binnen een redelijke termijn bepaald door Rheonics, wordt verbeurd.

5. Verzending, verzekering en risico-overgang

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn we vrij om naar eigen goeddunken de gepaste wijze van verzending te bepalen en de vervoerder te selecteren.

5.2 Wij zijn alleen verplicht om het product naar behoren en tijdig af te leveren bij de vervoerder en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de vervoerder. Door ons opgegeven transittijden zijn daarom slechts vrijblijvende schattingen.

5.3 Het risico van onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van het geleverde product gaat over op de klant bij levering van het product door ons aan de vervoerder.

5.3 Indien de klant in gebreke blijft bij het accepteren, heeft Rheonics het recht om terugbetaling te eisen van alle daarmee verband houdende uitgaven en gaat het risico van onbedoelde verslechtering, verlies en vernietiging over op de klant.

5.4 De zending wordt door ons uitsluitend op uitdrukkelijke wens van de Klant en voor zijn kosten verzekerd tegen diefstal, breuk en transport, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.

6. Betaling

6.1 Betaling dient volledig te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de dag dat het verschuldigde bedrag door Rheonics is ontvangen. Wissels en cheques worden pas als betaling beschouwd nadat ze zijn gehonoreerd en zullen worden aanvaard zonder enige verplichting tot tijdige presentatie en tijdig protest.

6.2 Klanten mogen verschuldigde betalingen alleen inhouden of verrekenen met hun eigen tegenvorderingen als deze niet worden betwist of als juridisch bindend is bevonden.

6.3 Alle vorderingen van Rheonics zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van wanbetaling, een ingebrekestelling als protest tegen een wissel of opschorting van de betalingen van de Klant, onafhankelijk van de termijn van de wissels die mogelijk al zijn geaccepteerd. In elk van deze bovengenoemde gevallen zal Rheonics ook de resterende leveringen alleen kunnen uitvoeren tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling, en, indien een dergelijke vooruitbetaling of zekerheid niet binnen een periode van twee weken wordt gesteld, het contract annuleren zonder een andere verlengingstermijn vastleggen. Dit heeft geen invloed op eventuele verdere claims.

7. Eigendomsvoorbehoud en wederverkoop

7.1 Geleverde goederen blijven volledig eigendom van Rheonics (goederen verkocht onder eigendomsvoorbehoud) totdat alle vorderingen, uit welke rechtsgrond dan ook, volledig zijn betaald.

7.2 Afnemer is niet gerechtigd om door ons geleverde producten die nog onder eigendomsvoorbehoud staan, door te verkopen, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

7.3 Indien een derde de voorbehouden goederen in bezit neemt, in het bijzonder door beslaglegging, zal de Klant hem onmiddellijk op ons eigendom wijzen en ons hiervan op de hoogte stellen, zodat wij onze eigendomsrechten kunnen uitoefenen.

 

7.4 Indien wij, in het geval van een gedraging van de klant in strijd met het contract - in het bijzonder laattijdige betaling - wij ons terugtrekken uit het contract (geval van herstel), hebben wij het recht om de voorbehouden goederen op te eisen.

8. Softwarerechten

8.1 Softwareprogramma's blijven volledig eigendom van Rheonics. Geen enkel programma, documentatie of daaropvolgende upgrade ervan mag aan derden worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rheonics, noch mogen ze worden gekopieerd of anderszins gedupliceerd, zelfs niet voor de interne behoeften van de klant, afgezien van een enkele back-up voor veiligheidsdoeleinden. .

8.2 De Klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de software, inclusief alle gerelateerde documentatie en updates, te gebruiken voor geen ander doel dan het bedienen van het product, waarvoor dergelijke software bedoeld is. Voor programma's en documentatie die op verzoek van de Klant zijn gemaakt en geleverd, verleent Rheonics die Klant licenties voor één eindgebruiker voor niet-exclusieve niet-toewijsbare exploitatie.

8.3 Normaal gesproken worden er geen bronprogramma's geleverd. Hiervoor is in elk afzonderlijk geval een speciale schriftelijke overeenkomst vereist.

9. Garantie

9.1 De goederen waarvan wordt beweerd dat ze defect zijn, zullen voor onderzoek naar Rheonics worden geretourneerd in hun originele of gelijkwaardige verpakking. Rheonics zal defecten verhelpen als de garantieclaim geldig is en binnen de garantieperiode. Het is ter beoordeling van Rheonics of Rheonics het defect verhelpt door reparatie of vervanging. Rheonics draagt ​​alleen de kosten die nodig zijn om het defect te verhelpen.

9.2 De geleverde zaken dienen onmiddellijk na aflevering aan de Klant of aan de door haar aangewezen derde zorgvuldig te worden gecontroleerd. Ze worden geacht door de klant te zijn goedgekeurd als wij geen schriftelijke kennisgeving van defecten hebben ontvangen met betrekking tot zichtbare defecten of andere defecten die konden worden vastgesteld tijdens een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie binnen zeven werkdagen na levering van het geleverde artikel. Ten aanzien van overige gebreken worden de geleverde zaken geacht door Afnemer te zijn goedgekeurd indien wij niet binnen zeven werkdagen na ontdekking van het gebrek of, indien eerder, het tijdstip waarop het gebrek herkenbaar was voor de Klant tijdens normaal gebruik van het geleverde artikel zonder nadere inspectie. Op ons verzoek dient het leveringsartikel waarop de klacht betrekking heeft franco aan ons te worden teruggezonden. Indien de melding van gebreken terecht is, vergoeden wij de kosten van de goedkoopste wijze van verzending; dit geldt niet voor zover de kosten stijgen doordat de levering zich ergens anders bevindt dan de vastgestelde gebruiksplaats.

9.3 In geval van materiële gebreken van de geleverde zaken zijn wij in eerste instantie verplicht en gerechtigd deze te repareren of vervangingen te leveren naar onze keuze, hetgeen binnen een passende termijn dient te gebeuren. In geval van een storing, dwz reparatie of vervangende levering is onmogelijk of onredelijk, of in geval van weigering of ongepaste vertraging, kan de klant zich terugtrekken uit het contract of de aankoopprijs op passende wijze verlagen.

9.4 Indien een defect wordt veroorzaakt door onze fout, kan de klant een schadevergoeding eisen volgens de voorwaarden bepaald in § 8.

9.5 De ​​garantie is niet van toepassing indien de Klant het geleverde zonder onze toestemming wijzigt of door derden laat doen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk moeilijker wordt gemaakt. In elk van deze gevallen draagt ​​de Klant de extra kosten voor het verhelpen van defecten veroorzaakt door de wijzigingen. Bovendien is de garantie niet van toepassing in gevallen waarin de klant het geleverde artikel opent of bestaande verzegelingen verwijdert of beschadigt zonder onze toestemming, tenzij het openen van het geleverde artikel noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of de klant bewijst dat het openen van het geleverde artikel of de verwijdering of beschadiging van de verzegeling heeft het defect niet veroorzaakt of versterkt.

9.6 Levering van gebruikte artikelen die in individuele gevallen met de Klant zijn overeengekomen, geschiedt onder uitsluiting van enige garantie.

9.5 Alle rechten van de klant op het ontvangen van schadevergoeding of vergoeding worden beheerst door de bepalingen in sectie 10 van deze algemene voorwaarden.

9.6 Specificaties van de goederen van Rheonics, in het bijzonder afbeeldingen, tekeningen, gegevens over gewicht, afmetingen en capaciteit in aanbiedingen en brochures, zijn te beschouwen als gemiddelde gegevens. Dergelijke specificaties en gegevens vormen in geen geval een kwaliteitsgarantie, maar slechts een beschrijving of etikettering van de goederen.

9.7 Tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk limieten voor variaties zijn overeengekomen, zijn dergelijke variaties toegestaan ​​die in de handel gebruikelijk zijn.

9.8 Rheonics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde zaken indien deze het gevolg zijn van normale slijtage. De Klant heeft geen rechten jegens Rheonics met betrekking tot defecten in goederen die worden verkocht als goederen van lagere klasse of gebruikte goederen.

9.9 Iedere garantie vervalt indien bedienings- of onderhoudsinstructies niet worden nageleefd, indien er wijzigingen worden aangebracht in leveringen of diensten, indien onderdelen worden vervangen of materialen gebruikt die niet in overeenstemming zijn met de originele productspecificaties door Rheonics, tenzij de Klant kan aantonen dat het betreffende defect is het gevolg van een andere oorzaak.

9.10 Op voorwaarde dat de Klant een handelaar is, is de Klant verplicht om gebreken schriftelijk of per fax aan Rheonics te melden.

9.11 De verjaringstermijn voor aanspraken op gebreken bedraagt ​​12 maanden. Dit is niet van toepassing op claims van de Klant voor schade op basis van schade aan lichaam of gezondheid veroorzaakt door een defect waarvoor Rheonics verantwoordelijk is, of claims voor schade op basis van opzettelijk of grof nalatig gedrag van Rheonics.

10. Beperkte aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de juridische gronden, maar in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractuele inbreuk, plichtsverzuim tijdens contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, voor zover het afhangt van onze fout in elk geval, beperkt in overeenstemming met dit artikel 10.

10.2 Wij zijn niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van onze organen, partners die gemachtigd zijn om op te treden als vertegenwoordigers, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten, tenzij essentiële contractuele verplichtingen worden geschonden. Essentieel voor het contract zijn de verplichtingen tot snelle levering en installatie van het leveringsartikel, het vrij zijn van defecten, die niet alleen een marginale invloed hebben op de functie of het gebruik, evenals de plichten van overleg, bescherming en zorg, die de klant in staat zullen stellen gebruik van het geleverde artikel in overeenstemming met het contract of die dienen om het leven en het ledemaat van de Klant of zijn personeel of de eigendommen van de Klant te beschermen tegen aanzienlijke schade.

10.3 Voor zover wij aansprakelijk zijn voor schade op grond van en in overeenstemming met artikel 10 lid 2, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het aangaan van de overeenkomst hebben voorzien als mogelijk gevolg van een contractuele inbreuk of die, in overweging van de omstandigheden hadden we moeten voorzien met de nodige zorg en aandacht. Bovendien zijn indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken aan het geleverde artikel alleen onderhevig aan vergoeding voor zover dergelijke schade typisch te verwachten is bij gebruik van het geleverde artikel voor het beoogde doel.

10.4 De verjaringstermijn voor vorderingen tegen Rheonics - op welke rechtsgrond dan ook - bedraagt ​​12 maanden (24 maanden indien de Klant een consument is) vanaf de datum van levering aan de Klant en in geval van onrechtmatige vorderingen 12 maanden (24 maanden geval dat de klant een consument is) vanaf de datum waarop de klant kennis krijgt of had kunnen krijgen van de gronden die aanleiding geven tot een claim en de aansprakelijke persoon, indien de klant niet ernstig nalatig was geweest. De bepalingen in deze clausule zijn niet van toepassing in gevallen van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim, noch zijn ze van toepassing in gevallen waarnaar wordt verwezen in paragraaf 10.3 van deze Algemene Voorwaarden.

10.6 De aansprakelijkheid van Rheonics voor software geleverd door Rheonics is beperkt tot aansprakelijkheid voor verlies of wijziging van gegevens veroorzaakt door het programma; Rheonics is echter niet aansprakelijk voor enig verlies of wijziging van gegevens die vermeden hadden kunnen worden door de naleving door de Klant van zijn plicht om dergelijke gegevens met gepaste tussenpozen en ten minste eenmaal per dag te beveiligen.

10.7 De bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen zijn in dezelfde mate van toepassing op onze organen, partners die gerechtigd zijn om op te treden als vertegenwoordigers, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere plaatsvervangende agenten.

10.8 Voor zover wij technische informatie verstrekken of optreden als adviseur en deze informatie of advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen omvang van de door ons verschuldigde dienstverlening, geschiedt dit kosteloos en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

11. Industriële eigendomsrechten, auteursrechten

11.1 In geval van claims tegen de Klant wegens schending van een industrieel eigendomsrecht of een auteursrecht bij het gebruik van leveringen of diensten geleverd door Rheonics in overeenstemming met de contractueel vastgelegde wijze, is Rheonics verantwoordelijk voor het verkrijgen van het recht voor de Klant om verder te gebruiken dergelijke leveringen of diensten, op voorwaarde dat de Klant onmiddellijk schriftelijk kennis geeft van dergelijke claims van derden en het recht van Rheonics om alle gepaste verdedigende en buitengerechtelijke acties te ondernemen, zijn voorbehouden. Indien het ondanks dergelijke acties onmogelijk blijkt om de door Rheonics geleverde leveringen of diensten onder redelijke economische voorwaarden te blijven gebruiken, zal als overeengekomen worden begrepen dat Rheonics, naar het oordeel van Rheonics, de betreffende levering of dienst kan wijzigen of vervangen voor verwijdering. van een juridische tekortkoming, of een dergelijke levering of dienst terugnemen met terugbetaling van de eerder aan Rheonics betaalde verkoopprijs, verminderd met een bepaalde aftrek om rekening te houden met de leeftijd van de levering of dienst in kwestie.

11.2 De Klant heeft geen verdere claims betreffende schending van industriële eigendom of auteursrechten op voorwaarde dat Rheonics essentiële contractuele verplichtingen niet heeft geschonden, noch opzettelijk of grove nalatig contractuele verplichtingen heeft geschonden. Rheonics heeft geen verplichtingen in overeenstemming met sectie 11.1 indien schendingen van rechten worden veroorzaakt door het exploiteren van de leveringen of diensten geleverd door Rheonics op een andere manier dan contractueel bepaald of door deze samen te gebruiken met andere dan leveringen of diensten van Rheonics.

12. Afvoeren

12.1-klant is verplicht om de documenten die de goederen vergezellen nauwlettend in acht te nemen en te zorgen voor de correcte verwijdering van de goederen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12.2 In het geval dat Klant een handelaar is, is Klant verplicht om de goederen op eigen kosten te verwijderen. Klant is verplicht deze verplichting over te dragen aan de koper van de goederen of delen daarvan in geval van wederverkoop van de goederen. In het geval dat de klant een consument is, zijn de wettelijke bepalingen betreffende de verwijdering van afvalstoffen van toepassing.

12.3 De Klant krijgt het niet-exclusieve recht om de bij het product geleverde software te gebruiken voor gebruik in verband met het product.

12.4 De Klant heeft geen recht op het maken van kopieën van de software, behalve voor het gebruik van de software op grond van artikel 12 lid 3 of voor back-updoeleinden.

12.5 De ​​klant mag zijn rechten op de software alleen aan een derde overdragen als tegelijkertijd de eigendom van het betreffende product (in het bijzonder een hardwareproduct) wordt overgedragen aan die derde en de klant geen enkele kopie van het software.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn wij niet verplicht de broncode van de programmatuur ter beschikking te stellen.

12.7 Alle resultaten van onze ontwikkelingsdiensten blijven ons intellectueel eigendom. Dit omvat ook uitvindingen, ideeën, concepten, ontwerpen en verbeteringen - ongeacht of ze al dan niet octrooieerbaar zijn of wettelijk beschermd zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten vergoedingen voor ontwikkelingsdiensten niet de overdracht van industriële eigendomsrechten of auteursrechten aan de Klant.

12.8 Aanspraken van de klant in verband met inbreuken op industriële eigendomsrechten zijn uitgesloten, voor zover de klant verantwoordelijk is voor de inbreuken of voor zover de inbreuken op industriële eigendomsrechten zijn veroorzaakt door bijzondere eisen gesteld door de klant, door enig door ons niet voorzienbaar gebruik , door wijzigingen aangebracht door de Klant in de levering of door het gebruik van de leveringsartikelen in verband met andere niet door ons geleverde zaken.

13. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

13.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, wordt geen informatie die aan Rheonics wordt verstrekt in verband met bestellingen als vertrouwelijk beschouwd, tenzij hun vertrouwelijke aard duidelijk is.

13.2 Rheonics wijst erop dat persoonlijke gegevens met betrekking tot de contractuele relatie kunnen worden opgeslagen door Rheonics en kunnen worden overgedragen aan bedrijven die zijn geassocieerd met Rheonics in de Rheonics Group.

13.3 We kunnen alle gegevens met betrekking tot de Klant opslaan en verwerken, voor zover dit nodig is voor de uitvoering en uitvoering van het verkoopcontract en zolang we verplicht zijn om dergelijke gegevens te bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

13.4 We zullen geen persoonlijke gegevens van de klant aan andere derden ter beschikking stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant, behalve voor zover een openbaarmaking vereist is onder de toepasselijke wetgeving.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 De plaats van jurisdictie, op voorwaarde dat de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds is, is de vestigingsplaats van de onderneming Rheonics Group die deze Algemene voorwaarden gebruikt. Rheonics kan echter ook juridische stappen ondernemen tegen de Klant in de vestigingsplaats van de Klant.

14.2 Toepasselijk recht is het recht van Zwitserland met uitsluiting van de bepalingen van het internationale conflict van wetgeving en met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG), op voorwaarde dat de klant een handelaar is, een legale publiekrechtelijke persoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds.

14.3 Mocht een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige clausules of delen daarvan.

Download Verkoop T&C

Hierna kunt u het document Verkoopvoorwaarden downloaden.

Rheonics verkoopvoorwaarden
Zoeken