Door naar hoofdmenu
Disclaimer

De informatie gepresenteerd op rheonics.com (hierna “Website”) is gebaseerd op de ervaringen van Rheonics en samengesteld naar beste weten van Rheonics. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, aanvaardt Rheonics geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan.

De informatie, aanbevelingen en voorbeelden op deze website ontheffen u niet van de verplichting om de mogelijkheid van inbreuk op de rechten van derden te onderzoeken en, indien nodig, de positie te verduidelijken.

DE INFORMATIE WORDT VERSTREKT DOOR RHEONICS "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF BEIDE, WORDEN AFGEWEZEN. BEHALVE VOOR WILLEKEURIGE HANDELINGEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS RHEONICS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, VERKOOP VAN VERVANGINGSDIENSTEN, INFRAROODDIENSTEN, INFRAROODDIENSTEN OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING, OF SCHADELIJKE EFFECTEN VOOR MENSEN, VOORWERPEN, DIEREN OF FYSIEKE ENTITEITEN, ECHTER VEROORZAAKT EN OP WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTheorie, ONGEACHT IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF TEGENWOORDIGHEID (INCL. ANDERS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF BEIDE, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

1. Legale informatie

Lees dit document zorgvuldig door voordat u de inhoud op deze website bezoekt.

Via deze website (www.rheonics.com), Biedt Rheonics u verschillende bronnen, inclusief updates, verbeteringen, nieuwe functies en / of de toevoeging van nieuwe Site-eigenschappen, die onder de volgende Gebruiksvoorwaarden ('TOU') vallen.

De TOU en eventuele aanvullende voorwaarden die op deze site zijn geplaatst, zijn samen van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze site en vormen de volledige overeenkomst tussen reologie en u met betrekking tot uw gebruik van deze site.

2. Aanvaarding

Het gebruik van deze site geeft aan dat u, zonder beperking of kwalificatie, deze gebruiksvoorwaarden accepteert en ermee instemt gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en / of waarnaar wordt verwezen. We raden aan de TOU te downloaden en / of af te drukken en de bepalingen aandachtig te lezen voordat u deze site gebruikt. U bent niet gemachtigd om deze site te gebruiken zonder acceptatie van deze algemene voorwaarden. Verder veranderen deze voorwaarden op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met Rheonics heeft. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op de TOU. Voor zover dergelijke specifieke voorwaarden niet consistent zijn met de TOU, vervangen ze de TOU.

3. Recht om voorwaarden te wijzigen

Rheonics kan elk onderdeel van de TOU op elk gewenst moment toevoegen, wijzigen, verwijderen of bijwerken. Alle wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden of voorwaarden die op deze site worden geplaatst, worden van kracht zodra ze zijn gepubliceerd. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, wordt beschouwd als uw bindende aanvaarding van die wijzigingen of wijzigingen. U dient daarom de TOU regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden voor het gebruik van deze site. De meest recente versie van de TOU kan online worden bekeken door te klikken op de hyperlink "Gebruiksvoorwaarden" onderaan onze webpagina's. Als op enig moment de voorwaarden niet langer acceptabel voor u zijn, moet u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van deze site staken.

Rheonics behoudt zich het recht voor om op elk moment Services die op deze Site worden aangeboden, tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid toe te voegen, te wijzigen, stop te zetten, te verwijderen of op te schorten, naar het oordeel van Rheonics.

4. Gebruik van deze site

Het is u niet toegestaan ​​deze site te gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst. U mag de Site niet gebruiken op een manier die een Rheonics Group Server en / of Server van zijn gelieerde ondernemingen of het netwerk dat is verbonden met deze Servers kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of schaden. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die met deze servers zijn verbonden, bijvoorbeeld door hacken, wachtwoordmijnen of andere middelen.

Deze site wordt gepubliceerd, onderhouden en beheerd door Rheonics. Als u ervoor kiest om deze site van buiten Zwitserland te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Rheonics beweert niet dat materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de VS, en toegang tot hen vanuit gebieden waar hun inhoud mogelijk illegaal of verboden is.

5. Eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen die op deze site worden beschreven of afgebeeld, inclusief, maar niet beperkt tot, publicaties, informatie en afbeeldingen (gezamenlijk 'Inhoud') beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van Rheonics en / of zijn gelieerde ondernemingen of andere externe licentiegevers. Copyright en alle andere eigendomsrechten op de Inhoud berusten bij Rheonics of haar licentiegevers. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

De inhoud die op de site beschikbaar wordt gesteld, omvat niet het ontwerp of de lay-out van de Rheonics-website. Elementen van de Rheonics-website zijn beschermd door handelsmerkwetgeving, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen logo, afbeelding, geluid of afbeelding van aRheonics Site mag worden gekopieerd of opnieuw worden verzonden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Rheonics.

U stemt ermee in om te voldoen aan eventuele aanvullende auteursrechtkennisgevingen, informatie of beperkingen in Inhoud en de Intellectuele Eigendomsrechten van derden te respecteren bij het gebruik van de Inhoud die op deze Site beschikbaar wordt gesteld. Noch copyright- of eigendomsvermeldingen, emblemen noch een functie die dient om de Inhoud te identificeren, kan onder alle omstandigheden worden gewijzigd of verwijderd en zal op alle reproducties worden bewaard.

U MAG NIET PUBLICEREN, UITZENDEN, VERZENDEN, OVERDRAGEN OF VERKOPEN, REPRODUEREN, WIJZIGEN, CREËREN OF CREËREN VAN WERKZAAMHEDEN VAN, ONTKOPPELEN OF DEMONTEREN, VERSPREIDEN, UITVOEREN, WEERGEVEN OF OP ENIGE ANDERE MANIER DE INHOUD UITLEGGEN, ONTDEKKEN OF IN DEZE UITDRUKKING HEBBEN GEPRODUCEERD, ONTHULLEN, INHOUD OF ONDERDELEN WORDEN UITGEVOERD VAN RHEONIEK, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN DOOR DE TOU OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. ONGEAUTORISEERD GEBRUIK IS WETTELIJK VERBODEN EN KAN LEIDEN TOT MEERDERE BURGERLIJKE EN STRAFFELIJKE SANCTIES.

6. Links

Deze site kan hyperlinks of verwijzingen naar andere internetsites op het World Wide Web bevatten. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Zodra u deze links gebruikt, verlaat u deze site. De gelinkte sites vallen niet onder de controle van Rheonics heeft deze sites niet beoordeeld. Rheonics is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor enige vorm van overdracht ontvangen van een gekoppelde website of verwijzing gekoppeld aan of van deze site. Rheonics verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, aard, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van enige inhoud op een gelinkte website. Links van deze site naar andere websites betekenen niet dat Rheonics die website goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt.

7. Publicaties beschikbaar op deze site

Rheonics biedt u productinformatie, inclusief maar niet beperkt tot documentatie, technische specificaties, informatiebladen en eventuele aanvullingen hierin en met andere niet-productgerelateerde documenten of afdrukken in welke vorm dan ook (gezamenlijk “publicaties”). De publicaties die beschikbaar worden gesteld om te downloaden, zijn onderworpen aan intellectuele en andere eigendomsrechten. Rheonics verleent de Gebruiker hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare recht om de publicaties te downloaden, gebruiken en kopiëren (dwz elektronisch kopiëren en afdrukken) van de publicaties, op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightkennisgeving in alle kopieën verschijnt en dat zowel de copyrightkennisgeving als deze toestemmingskennisgeving verschijnen, (2) gebruik van dergelijke op de site beschikbaar gestelde publicaties is uitsluitend voor gebruik binnen de limieten van de TOU, met name het zakelijke doel van deze site zoals hierboven uiteengezet en zal niet worden gekopieerd of gepost op een netwerkcomputer, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in eender welk medium, (3) het gebruik is binnen de limieten bepaald door de TOU en (4) er worden geen wijzigingen aangebracht aan publicaties.

De publicaties die beschikbaar worden gesteld om te downloaden van of via deze site kunnen onderworpen zijn aan andere licentieovereenkomsten. Deze licentie-overeenkomsten en de daarop verleende rechten blijven onaangetast. De specifieke voorwaarden van de toepasselijke Licentieovereenkomsten kunnen een aanvulling zijn op deze TOU. Voor zover dergelijke specifieke voorwaarden niet consistent zijn met de TOU, vervangen ze de TOU.

DE PUBLICATIES DIE OP DEZE SITE WORDEN GEPUBLICEERD, KUNNEN TECHNISCHE OF FACTUELE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, WAARVOOR WIJ ECHTER WELKE VERANTWOORDELIJKHEID DAN OOK IN HET KADER VAN CONTRACT MOETEN WORDEN AFGEWEZEN. RHEONIE EN / OF HAAR AANGELEGENHEDEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PUBLICATIES.

8. Informatie beschikbaar op deze site

Voor uw gemak kan Rheonics van tijd tot tijd beschikbaar stellen als onderdeel van deze Site productgerelateerde informatie en gegevens, evenals andere informatie (gezamenlijk “Informatie”). Alle informatie wordt verstrekt voor informatieve en zakelijke doeleinden zoals hierboven uiteengezet alleen binnen de limieten van de gebruiksvoorwaarden, zonder enige verplichting en kan in geen geval worden beschouwd als een aanbod voor het sluiten van een contract. Noch Rheonics en / of zijn gelieerde ondernemingen, noch enige van zijn informatieleveranciers zijn aansprakelijk voor fouten of vertragingen bij het plaatsen van de informatie, of voor enige acties die daarop worden ondernomen.

ALLE INFORMATIE WORDT VERSTREKT OP EEN "AS IS" -BASIS. RHEONIE EN / OF HAAR GELIEERDE PARTIJEN WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OP DEZE SITE, OF HET EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK IS, OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RHEONIE EN / OF HAAR AANGELEGENHEDEN GEVEN GEEN ENKELE VERTEGENWOORDIGINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID EN VOLDOENING VAN DE GEGEVENS, RESULTATEN OF UITGANG OP DEZE SITE.

Logo's van derden afgebeeld op de Rheonics-website kunnen worden beschermd en onderworpen aan de voorschriften van de respectieve intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten van de respectieve eigenaars.

9. Afwijzing van garanties en schade

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DEZE SITE (INCLUSIEF ALLE INHOUD EN FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF TOEGANG TOT VIA DEZE SITE) WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN". BEHALVE ZOALS GEWAARBORGD IN ANDERE LICENTIEOVEREENKOMSTEN, RHEONICS WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE CONTENT WEGENS DEZE CONTENT AFGEWEZEN 1) VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP EEN INHOUD GEPUBLICEERD OP OF BESCHIKBAAR VIA DE SITE, (2) DAT DE SERVER DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE COMPONATEN OF ANDERE COMPONATEN SCHADE OF OORZAAK SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF ENIGE ANDERE EIGENDOMMEN BIJ TOEGANG TOT, BLADEREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS GEBRUIK VAN DE SITE.

10. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval met inbegrip van maar niet beperkt tot RHEONICS NALATIGHEID, ZULLEN RHEONICS EN / of haar dochterondernemingen, haar functionarissen, ITS employess OF ANDERE DERDE PERSONEN GENOEMD OP DEZE SITE, AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, BIJZONDERE OF SCHADE , INCLUSIEF HET VERLIES VAN GEBRUIK, HET VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, BETREFFENDE (1) HET GEBRUIK VAN, (2) DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK OF (3) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE SITE, ZELFS INDIEN RHEONICA OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER DAARVAN IS GEWETEN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. TOEPASSELIJK RECHT KAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, zodat DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
IN GEEN GEVAL ZULLEN RHEONICS-groepen EN / OF HAAR AANGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN (AL DAN NIET IN CONTRACT OF SCHORT, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS DIE UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBONDEN GEBRUIK VAN DEZE SITE), MEER DAN EUR 10.000, -.

ELKE ACTIE TERUGGETROKKEN TEGEN RHEONICA DIE BETREKKING HEEFT OP OF IN VERBAND MET DEZE SITE MOET WORDEN AANGEBODEN EN AAN RHEONICA WORDEN AANGEMELD BIJ SCHRIJVEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE DATUM VAN DE OORZAAK VAN ACTIE.

11. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Rheonics en / of zijn gelieerde ondernemingen en al hun agenten, directeuren, werknemers, licentiegevers en licentienemers (gezamenlijk "Gevrijwaarde partijen") te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief, zonder beperking) , honoraria en kosten van advocaten), opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een inbreuk door u op de TOU of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs mogelijk meewerken aan de verdediging van elke claim door Rheonics. Rheonics en / of zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u en u zult in geen geval een zaak regelen zonder de schriftelijke toestemming van Rheonics.

12. Copyright melding

Copyright © 2019 Rheonics. Alle rechten voorbehouden.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

De TOU wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zwitserland, zonder uitvoering te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen. Door deze site te bezoeken en / of te gebruiken, erkent u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

U stemt ermee in dat voor elke rechtszaak, claim, actie of procedure die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden de rechtbank van Zwitserland de exclusieve jurisdictie heeft, op voorwaarde dat dergelijke exclusiviteit niet van toepassing is op juridische acties die door Rheonics worden ingesteld of ingesteld.

14. Beëindiging

Deze Overeenkomst en alle hieronder verleende rechten vervallen automatisch wanneer u ophoudt werknemer of agent van het Bedrijf te zijn of niet langer als Bedrijfsvertegenwoordiger om een ​​andere reden wordt beschouwd, behalve indien verlengd door de wederzijdse schriftelijke toestemming van de partij. Beide partijen hebben het recht om deze TOU te allen tijde te beëindigen met regelmatige kennisgeving. De gebruikersmelding wordt via e-mail gericht aan .

Niettegenstaande de TOU behoudt Rheonics zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie om deze site te gebruiken te beëindigen en toekomstige toegang tot en gebruik van deze site om welke reden dan ook te blokkeren of te beperken.

15. Algemene bepalingen

Als een van de bepalingen van de TOU onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling. In de plaats van de ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling verondersteld te zijn overeengekomen door de partijen, die het dichtst in de buurt komt van de daadwerkelijk overeengekomen; hetzelfde is van toepassing in geval van verzuim.

Voor feedback over de website of technische opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op . Andere communicatie moet worden geleid zoals aangegeven op de site.

16. Opmerking voor potentiële investeerders

De informatie op deze pagina vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen. Rheonics is niet aansprakelijk voor de volledigheid en juistheid van de gepubliceerde informatie.

 

Zoeken