Door naar hoofdmenu
Disclaimer

De informatie gepresenteerd op rheonics.com (hierna “Website”) is gebaseerd op Rheonics' ervaringen en samengesteld naar het beste van Rheonics' kennis. Hoewel er zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie, Rheonics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of nauwkeurigheid ervan.

De informatie, aanbevelingen en voorbeelden op deze website ontheffen u niet van de verplichting om de mogelijkheid van inbreuk op de rechten van derden te onderzoeken en, indien nodig, de positie te verduidelijken.

DE INFORMATIE WORDT VERSTREKT DOOR RHEONICS “AS IS” EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF BEIDE, WORDEN AFGEWEZEN. BEHALVE VOOR OPZETTELIJKE HANDELINGEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, MAG IN GEEN GEVAL RHEONICS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, CLAIMS VAN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM, OF VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, OF BEDRIJFSONDERBREKING, OF SCHADELIJKE GEVOLGEN VOOR MENSEN , OBJECTEN, DIEREN OF FYSIEKE ENTITEITEN, ONGEACHT DE VEROORZAAKTE EN OP BASIS VAN ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF BEIDE, ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE WORDT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

1. Legale informatie

Lees dit document zorgvuldig door voordat u de inhoud op deze website bezoekt.

Via deze website (www.rheonics.com), Rheonics u een verscheidenheid aan bronnen biedt, waaronder eventuele updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van nieuwe site-eigenschappen, zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden (“GV”).

De GV en eventuele aanvullende voorwaarden die op deze Site zijn geplaatst, zijn samen van toepassing op uw toegang tot en gebruik van deze Site en vormen de volledige overeenkomst tussen rheonics en u met betrekking tot uw gebruik van deze site.

2. Aanvaarding

Het gebruik van deze site geeft aan dat u, zonder beperking of voorbehoud, deze GV accepteert en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen en/of waarnaar hierin wordt verwezen. Wij raden u aan de GV te downloaden en/of af te drukken en de bepalingen aandachtig te lezen voordat u deze Site gebruikt. U bent niet bevoegd om deze site te gebruiken zonder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Bovendien veranderen deze voorwaarden op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst waarmee u mogelijk bent verbonden Rheonics. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen een aanvulling vormen op de GV. Voor zover dergelijke specifieke voorwaarden niet in overeenstemming zijn met de GV, zullen zij voorrang hebben op de GV.

3. Recht om voorwaarden te wijzigen

Rheonics kan op elk moment enig onderdeel van de GV toevoegen, wijzigen, verwijderen of bijwerken. Eventuele wijzigingen in deze GV of eventuele voorwaarden die op deze Site zijn geplaatst, zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Uw voortgezette toegang tot of gebruik van deze site nadat eventuele wijzigingen zijn geplaatst, wordt beschouwd als uw bindende aanvaarding van die wijzigingen of amendementen. Controleer daarom regelmatig de GV om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze site. De meest recente versie van de GV kunt u online bekijken door op de hyperlink “Gebruiksvoorwaarden” onderaan onze webpagina’s te klikken. Als de voorwaarden op enig moment niet langer aanvaardbaar voor u zijn, dient u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van deze Site te staken.

Rheonics behoudt zich het recht voor om op elk moment de diensten die op deze site worden aangeboden tijdelijk of permanent toe te voegen, te wijzigen, stop te zetten, te verwijderen of op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, op Rheonics' naar eigen goeddunken.

4. Gebruik van deze site

Het is u niet toegestaan ​​deze site te gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst. U mag de Site niet gebruiken op een manier die deze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten Rheonics Groepsserver en/of Server van zijn dochterondernemingen of het netwerk dat met deze Servers is verbonden. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot websites, andere accounts, computersystemen of netwerken die met deze servers zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hacking, wachtwoordmining of op enige andere wijze.

Deze site wordt gepubliceerd, onderhouden en beheerd door Rheonics. Als u ervoor kiest om deze site van buiten Zwitserland te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. Rheonics garandeert niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik buiten de VS, en voor toegang hiertoe vanuit gebieden waar de inhoud ervan illegaal of verboden zou kunnen zijn.

5. Eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn alle materialen die op deze site worden beschreven of afgebeeld, inclusief maar niet beperkt tot publicaties, informatie en afbeeldingen (gezamenlijk “Inhoud”) beschermd door auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van Rheonics, en/of haar dochterondernemingen of andere externe licentiegevers. Het auteursrecht en alle andere eigendomsrechten op de inhoud berusten bij Rheonics of haar licentiegevers. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

De inhoud die op de Site beschikbaar wordt gesteld, omvat niet het ontwerp of de lay-out van Rheonics Website. Elementen van de Rheonics Websites worden beschermd door het merkenrecht, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen logo, afbeelding, geluid of afbeelding van aRheonics De site mag worden gekopieerd of opnieuw worden verzonden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Rheonics.

U stemt ermee in om te voldoen aan eventuele aanvullende auteursrechtkennisgevingen, informatie of beperkingen in Inhoud en de Intellectuele Eigendomsrechten van derden te respecteren bij het gebruik van de Inhoud die op deze Site beschikbaar wordt gesteld. Noch copyright- of eigendomsvermeldingen, emblemen noch een functie die dient om de Inhoud te identificeren, kan onder alle omstandigheden worden gewijzigd of verwijderd en zal op alle reproducties worden bewaard.

U MAG DE INHOUD NIET PUBLICEREN, UITZENDEN, VERZENDEN, OVERDRAGEN OF VERKOPEN, REPRODUCEREN, WIJZIGEN, AFGELEIDE WERKEN MAKEN, DECOMPILEREN OF DEMONTEREN, DISTRIBUEREN, UITVOEREN, WEERGEVEN OF OP ENIGE ANDERE MANIER EXPLOITEREN, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN RHEONICS, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN DOOR DE TOU OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. ONGEAUTORISEERD GEBRUIK IS BIJ WET VERBODEN EN KAN LEIDEN TOT ZWARE CIVIELE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN.

6. Links

Deze site kan hyperlinks of verwijzingen naar andere internetsites op het World Wide Web bevatten. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Zodra u deze links gebruikt, verlaat u deze site. De gelinkte sites staan ​​niet onder controle van Rheonics heeft deze sites niet beoordeeld. Dus, Rheonics is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor enige vorm van overdracht ontvangen vanaf een gekoppelde website of verwijzing gelinkt naar of van deze site. Rheonics wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, aard, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van enige inhoud op een gekoppelde website. Links van deze site naar een andere website betekenen dat niet Rheonics keurt de website goed, onderschrijft of beveelt deze aan.

7. Publicaties beschikbaar op deze site

Rheonics biedt u productinformatie, inclusief maar niet beperkt tot documentatie, technische specificaties, gegevensbladen en eventuele aanvullingen hierop en andere niet-productgerelateerde documenten of afdrukken in welke vorm dan ook (gezamenlijk “Publicaties”). Op de publicaties die ter download beschikbaar worden gesteld, rusten intellectuele en andere eigendomsrechten. Rheonics verleent de Gebruiker hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare recht om de Publicaties te downloaden, gebruiken en kopiëren (dat wil zeggen elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren uittreksels), op voorwaarde dat (1) de onderstaande copyrightvermelding in alle kopieën voorkomt en dat zowel de copyrightkennisgeving als deze toestemmingsverklaring verschijnen, (2) het gebruik van dergelijke publicaties die op de site beschikbaar zijn gesteld, is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de grenzen van de GV, met name voor het zakelijke doel van deze site zoals hierboven uiteengezet, en zal niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer, opgeslagen in een retrievalsysteem of uitgezonden in welk medium dan ook, (3) het gebruik valt binnen de limieten gedefinieerd door de GV en (4) er worden geen wijzigingen aangebracht in publicaties.

De publicaties die beschikbaar worden gesteld om te downloaden van of via deze site kunnen onderworpen zijn aan andere licentieovereenkomsten. Deze licentie-overeenkomsten en de daarop verleende rechten blijven onaangetast. De specifieke voorwaarden van de toepasselijke Licentieovereenkomsten kunnen een aanvulling zijn op deze TOU. Voor zover dergelijke specifieke voorwaarden niet consistent zijn met de TOU, vervangen ze de TOU.

DE PUBLICATIES DIE OP DEZE SITE WORDEN GEPUBLICEERD KUNNEN TECHNISCHE OF FEITELIJKE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN, WAARVAN WIJ IN AANMERKING KOMEN. WE MOETEN ECHTER ELKE VERANTWOORDELIJKHEID IN VERBAND DAARBIJ AFWIJZEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD. RHEONICS EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE PUBLICATIES.

8. Informatie beschikbaar op deze site

Voor uw gemak, Rheonics kan van tijd tot tijd productgerelateerde informatie en gegevens, evenals andere informatie (gezamenlijk “Informatie”) beschikbaar stellen als onderdeel van deze Site. Alle Informatie wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve en zakelijke doeleinden zoals hierboven uiteengezet binnen de grenzen van de GV, zonder enige verplichting en mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod voor het sluiten van een contract. Geen van beide Rheonics en/of haar dochterondernemingen, noch een van haar informatieleveranciers, zijn aansprakelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij het plaatsen van de informatie, of voor enige actie die wordt ondernomen op basis daarvan.

ALLE INFORMATIE WORDT GELEVERD OP EEN “AS IS” BASIS. RHEONICS EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE SITE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. RHEONICS EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN DOEN GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID EN VOLDOENHEID VAN DE GEGEVENS, RESULTATEN OF OUTPUT DIE OP DEZE SITE WORDEN VERSTREKT.

Logo's van derden afgebeeld op de Rheonics website kan worden beschermd en onderworpen aan de voorschriften van de respectieve intellectuele eigendomswetten en eigendomsrechten van de respectieve eigenaren.

9. Afwijzing van garanties en schade

UW GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DEZE SITE (INCLUSIEF ALLE INHOUD EN FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD OP OF TOEGANG TOT VIA DEZE SITE) WORDT GELEVERD “AS IS.” BEHALVE ZOALS GEGARANDEERD IN ANDERE LICENTIEOVEREENKOMSTEN, RHEONICS WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF MET BETREKKING TOT DE INHOUD OP DEZE SITE (1) VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET-INBREUK MAKEN OP ENIGE INHOUD DIE IS GEPUBLICEERD OF BESCHIKBAAR VIA DE SITE, (2) DAT DE DE SERVER DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAAKT, IS VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE COMPONENTEN DIE UW COMPUTERAPPARATUUR OF ANDERE EIGENDOMMEN KUNNEN INFECTEREN, BESCHADIGEN OF SCHADE VEROORZAKEN WANNEER U DE SITE TOEGANGT, BROWT, DOWNLOADT OF ANDERSZINS GEBRUIKT.

10. Beperking van aansprakelijkheid

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT RHEONICS NALATIGHEID, ZAL RHEONICS EN/OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, HAAR FUNCTIONARISSEN, HAAR WERKNEMERS OF ANDERE DERDE PERSONEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD, ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE OF SPECIALE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEBRUIKSVERLIES, WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS, GERELATEERD AAN (1) HET GEBRUIK VAN, (2) HET ONMOGELIJKHEID OM TE GEBRUIKEN OF (3) FOUTEN OF OMISSIES IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE SITE, ZELFS ALS RHEONICS OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER DAARVAN IS OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. HET TOEPASSELIJKE RECHT STAAT DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
IN GEEN GEVAL ZAL RHEONICS Groups EN/OF DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN ACTIE (ZOWEL UIT CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE) , MEER DAN EUR 10.000,-.

ELKE ACTIE TEGEN RHEONICS MET BETREKKING TOT OF IN VERBAND MET DEZE SITE MOET WORDEN BEGINNEN EN MELDEN AAN RHEONICS SCHRIFTELIJK BINNEN EEN (1) JAAR NA DE DATUM DAT DE OORZAAK VOOR ACTIE ONTDEKTE.

11. Schadeloosstelling

U stemt ermee in schadeloos te stellen, te verdedigen en vast te houden Rheonics en/of haar dochterondernemingen en al haar agenten, directeuren, werknemers, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk “Gevrijwaarde Partijen”) vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, honoraria en kosten van advocaten), opgelopen door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige claim die voortvloeit uit een schending door u van de GV of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig als redelijkerwijs nodig is hieraan meewerken Rheonics verdediging van elke claim. Rheonics en/of haar dochterondernemingen behouden zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over elke zaak op zich te nemen die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een kwestie schikken zonder de schriftelijke toestemming van Rheonics.

12. Copyright melding

Copyright © 2019 Rheonics. Alle rechten voorbehouden.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

De TOU wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens de wetten van Zwitserland, zonder uitvoering te geven aan de conflicterende wettelijke bepalingen. Door deze site te bezoeken en / of te gebruiken, erkent u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

U gaat ermee akkoord dat voor elke rechtszaak, claim, actie of procedure die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden de districtsrechtbank van Zwitserland de exclusieve jurisdictie heeft, op voorwaarde dat dergelijke exclusiviteit niet van toepassing is op juridische acties die zijn geïnitieerd of ingesteld door Rheonics.

14. Beëindiging

Deze Overeenkomst en alle hieronder verleende rechten vervallen automatisch wanneer u ophoudt werknemer of agent van het Bedrijf te zijn of niet langer als Bedrijfsvertegenwoordiger om een ​​andere reden wordt beschouwd, behalve indien verlengd door de wederzijdse schriftelijke toestemming van de partij. Beide partijen hebben het recht om deze TOU te allen tijde te beëindigen met regelmatige kennisgeving. De gebruikersmelding wordt via e-mail gericht aan .

Ondanks de TOU, Rheonics behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw licentie voor het gebruik van deze site te beëindigen en toekomstige toegang tot en gebruik van deze site om welke reden dan ook te blokkeren of te beperken.

15. Algemene bepalingen

Als een van de bepalingen van de TOU onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling beschouwd als scheidbaar van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van enige andere bepaling. In de plaats van de ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling verondersteld te zijn overeengekomen door de partijen, die het dichtst in de buurt komt van de daadwerkelijk overeengekomen; hetzelfde is van toepassing in geval van verzuim.

Voor feedback over de website of technische opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op . Andere communicatie moet worden geleid zoals aangegeven op de site.

16. Opmerking voor potentiële investeerders

De informatie op deze pagina vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen. Rheonics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gepubliceerde informatie.

 

Zoeken